Yaz Okulu Yönergesi
YASAL DAYANAK

Madde 1 : Bu Yönerge, 14 Nisan.2004 tarihli ve 25433 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 2 : Bu yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi İzzet Bayraktar Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda;

a) Öğrencilerin eğitim-öğretim imkanlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak, üniversitede eğitim ve öğretimin verimliliğini artırmak.

b) Öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için yeni bir olanak sağlayarak derslerdeki yığılmaları önlemek.

c) Yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ve ancak yaz aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından ders, seminer, kurs v.b. etkinlikler yoluyla yararlanmak.

d) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitemiz eğitim-öğretim olanaklarından yararlanmalarını sağlamak.

e) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamak.

f) Öğrencilere düşük notla geçtikleri derslerde notlarını yükseltme imkanı sağlamaktır.

YAZ OKULUNUN AÇILMASI

Madde 3 : Yaz okulu, yaz okulu talep eden öğrencilerin başvurusu üzerine ilgili bölüm başkanlığının teklifi, Yüksel Okul Yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile açılır.

YAZ OKULUNUN ÜCRETLERİ

Madde 4: Öğrencilerden alınacak yaz okulu ücretleri Bütçe Uygulama Talimatı ile Maliye Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulunun konu ile ilgili kararları göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretleri ise 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 maddesi hükümleri ile Bütçe Uygulama Talimatı, Maliye Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulunun konu ile ilgili göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÖĞRENİM SÜRESİ

Madde 5 : Yaz Okulunda eğitim-öğretim süresi 7 (yedi) haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde yaz okulu final sınavları yapılır. Yaz okulunda açılan her ders için güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Yaz Okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Bahar yarıyılı sonunda azami yasal öğrenim süresini tamamlayan ve ek süre hakkı bulunmayan öğrenciler Yaz Okulundan yararlanamazlar.

AÇILACAK DERSLER

Madde 6 : Normal eğitim-öğretim yarıyıllarında açılması gereken dersler, hiçbir şekilde Yaz Okuluna ertelenemez.

a) Yaz Okulu eğitim-öğretim planları, ilgili birimin teklifi ile en geç bahar yarıyılı ders bitiminden bir ay önce Senato tarafından onaylanır.

b) Yaz okulu, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından en erken iki hafta sonra başlar.

c) Yaz Okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Öğrenciler öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla bir yaz döneminde toplam en fazla 12 (oniki) saat ders alabilirler. Bu toplama; zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu ve benzeri bütün ders türleri dahildir. Yaz okulundan yararlanan öğrencilerin dersleri belirlenirken genel not ortalaması şartı aranmaz.

d) Öğrenci aynı anda hem staj yapıp hem de yaz okulunda ders alamaz.

e) Yaz Okulunda açılan derslere kayıt işlemi, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamalıdır. Ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri yaz okulu dersleri başlamadan önce, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında yapılır.

f) Öğrenciler, Erciyes Üniversitesi'nde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 10 (on) saat sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği diğer Üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler. Lisans öğrencileri öğrenim süresi boyunca başka üniversitelerin yaz okulundan en fazla 24 (yirmi dört) saat, Önlisans öğrencileri ise en fazla 16 (onaltı) saat ders alabilirler. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkriptlerine işlenmesi ile ilgili işlemler, 09.07.2002 tarihli ve 24810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Erciyes Üniversitesi'nde Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi İle İlişkin Esaslara göre yapılır.

g) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı en az 35(otuzbeş) dir.

h) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava katılamayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.

i) İntibak programı öğrencileri yaz okulundan yararlanamaz.

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Madde 7 : Yaz okulunda ders vermek isteğe bağlıdır. Öğretim elemanlarına ilgili mevzuat çerçevesinde ödeme yapılır.

DERSLERE DEVAM

Madde 8 : Öğrenciler, daha önce aldıkları derse devam şartını sağlamış olsalar bile, Yaz Okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan öğrenci final sınavına giremez. Yaz okulunda elde edilen derslere devam hakkı, normal eğitim-öğretim dönemleri için geçerli değildir.

BAŞARI VE MEZUNİYET

Madde 9 : Öğrencilerin yaz okulunda aldıkları derslerin notları dersin ait olduğu yarıyılda gösterilir. Yaz okulunda başarılı oldukları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler ilgili öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda mezun olmuş sayılırlar, diploma ile çıkış belgeleri buna göre düzenlenir.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 10 : Yaz Okulunda eğitim-öğretim, sınav, ölçme ve değerlendirme işlemleri ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer hususlarda ?Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği? ve ilgili birimlerin yönergelerine uyulur.

YÜRÜRLÜK

Madde 11 : Bu yönerge, 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 12 : Bu Yönerge hükümlerini, İzzet Bayraktar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.
Adres : Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kümeevler No:5 38280 TALAS/KAYSERİ
Telefon : +90 352 504 38 38
Faks : +90 352 504 38 37
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 - 10500
E-Posta : sbmyoerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu