Eğitim Öğretim Yönergesi
T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

EĞİTİM – ÖĞRETİM YÖNERGESİ

YASAL DAYANAK

 

Madde 1-Bu yönerge 15 Haziran 2012 tarih ve 28324 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmenliği’nin 2.maddesi gereğince hazırlanmıştır. Bu yönerge’de yer almayan konularda Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır.

AMAÇ

Madde 2- Bu yönergenin amacı Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kayıtları ile eğitim – öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları tespit etmektir.

TANIMLAR

Madde 3- Bu yönergede adı geçen:

Yüksekokul              : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nu

Yüksekokul Kurulu  : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kurulu’nu

Yönetim Kurulu       : Erciyes Üniversitesi  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu  Yönetim Kurulu’nu

Önlisans                   : Orta Öğretime dayalı 4 yarıyıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimi,

Yönetmelik              :  Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’ni,

Senato                     :  Erciyes Üniversitesi Senatosu’nu ifade eder.

ÖĞRENİM SÜRESİ

Madde 4- Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, Yüksekokul Kurul Kararı ve Senatonun onayı ile bir dersin iki yarıyıl okutulmasına karar verilebilir. Bir eğitim öğretim yılı güz ve bahar dönemi olmak üzere en az iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl ara sınavları da kapsamak üzere en az 17 haftadır. Resmi tatil günleri yarıyıl ve yıl sonu sınavlarının yapıldığı günler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

a) Güz ve bahar yarıyılları dışında üçüncü yarıyıl veya yaz okulu açılabilir. Yaz okulu uygulamaları “Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği” uyarınca yürütülür.


b) Yüksekokulun bütün programlarında eğitim-öğretim süresi 4 yarıyıl (2 yıl ) dır. Bu süreye yabancı dil hazırlık sınıfı dâhil değildir.
 
c) Mezuniyet için bütün şartları yerine getiren öğrenciler normal süreden önce mezun olabilirler.

d) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın azami dört yıl içinde mezun olamayanlar,2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri ile hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilen ilave süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.
 
YÜKSEKOKULA KAYIT

Madde 5- Öğrencilerin Yüksekokul’a kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Yüksekokul’a kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olanların kayıtları  yakınları tarafından da yaptırılabilir. Yüksekokul’a kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartı verilir. Yüksekokul’a kayıt için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir),

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavı sonucunda (ÖSYS) o öğretim yılında Yüksekokula yerleştirilmiş olmak,

c) Yabancı Uyruklu Öğrencilerin kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

d) Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Eksik belge veya posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

e) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi durumunda, yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilanına istinaden yenisi verilir. Mezun olan veya ilişiği kesilen öğrencilerin kimlik kartları geri alınır. 

KAYIT YENİLEME

Madde 6- Öğrenciler kayıt yenileme ve ders alma işlemlerini, her dönem için ”Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans eğitim-öğretim yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince yenilettirirler.

a) Haklı ve geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yeniletemeyen öğrenciler Senatonun belirleyeceği sürenin sonuna kadar Yüksekokul Müdürlüğü’ne başvurmak zorundadırlar. Başvurular, Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

b) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yarıyılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.EĞİTİM – ÖĞRETİM PLANLAMA

Madde 7- Yüksekokul’da ders geçme sistemi uygulanır. Bir sonraki eğitim-öğretim yılının teorik ve uygulamalı dersleri ile  bitirme tezi, bitirme ödevi, proje ve stajları gösteren eğitim-öğretim planları her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Yüksekokul Kurulu Kararı ile belirlenerek Üniversite Rektörlüğü’ne sunulur. Eğitim-Öğretim planları Senatonun onayından sonra yürürlüğe girer. Akademik programlara ilişkin kurs katalogları Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanarak internet sitesinde yayınlanır.

YANDAL PROGRAMLARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ 

Madde 8- Yandal programları “Erciyes Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi ” uyarınca yürütülür.

PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE AKADEMİK DANIŞMANLIK

Madde 9- Yüksekokul bünyesindeki her bir program için ilgili bölüm   başkanının önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile bir koordinatör görevlendirilir. Programlarda yeterli öğretim elemanı yoksa bir öğretim elemanı birden fazla programın koordinatörlüğünü yürütebilir. Bölümleri oluşturan her bir sınıf için de bir akademik danışman görevlendirilir. Programlarda yeterli öğretim elemanı yoksa bir öğretim elemanı birden fazla sınıfın akademik danışmanlığını yürütebilir. Akademik danışmanların görevlendirilmesi de koordinatörlerin görevlendirilmesi gibi yapılır.
Program koordinatörleri ve danışmanların görev süresi 1 yıldır. Program  koordinatörleri ve akademik danışmanların görevleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.    

A - Koordinatörün görevleri:

1) Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunda programını temsil etmek,               
2) Programında görevli olan akademik danışmanlar arasında koordinasyon sağlamak,
3) Programı ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini bölüm başkanına sunmak,                
4) Yüksekokul Müdürlüğü ve ilgili bölüm başkanlığınca verilen diğer görevleri yürütmek.


B - Akademik danışmanın görevleri     

1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, bu sorunları ilgili program koordinatörüne iletmek,
2) Öğrencilere kayıt yeniletme, ders seçme, sınav ve mezuniyetler gibi işlemlerde yardımcı olmak,
3) Eğitim-öğretim ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve staj konularında öğrencileri bilgilendirmek,
4) Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek.

Akademik danışmanlar sorumluluklarına verilen öğrencilerle ilgili bu görevleri yürütürken öğrenim süresi boyunca haftada en az 2 saat zaman ayırırlar. Bu iki saatlik faaliyet ilgili programın eğitim-öğretim planında 2 saatlik kredisiz uygulamalı bir ders olarak yer alabilir.
DERSLER
Madde 10- a) Programlarda yer alan dersler; zorunlu, seçmeli, ön şart ve ön şartlı olmak üzere dört gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçmek durumunda olduğu derslerdir. Biriminde, bulunduğu bölüm veya program dışından veya Üniversitenin diğer birimlerinden alabileceği derslere de serbest seçmeli dersler denir.
b) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma şartı aranabilir. Bir derse kaydolunması için o dersin başarılmış olması şartı aranan derse ön şart dersi, kaydolunması bir ön şart dersin başarılmasına bağlı olan derse de ön şartlı ders denir. Ön şart ve ön şartlı derslerle ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir ve ön şart veya ön şartlı dersler Eğitim-Öğretim planlarında gösterilir.

DERS ALMA
Madde 11) a)
Öğrenciler, kayıt yenileme süresi içersinde akademik danışmanlarının denetiminde internet aracılığı ile alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yenileme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

b) Kayıt yeniletme süresi içinde birinci yıl öğrencileri, açılan tüm dersleri ve diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları veya daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azâmi ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla ilk kez aldıkları dersleri, kayıt yeniletme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.

c) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan      öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere yerine başka ders alırlar.

d) Öğrenciler, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla Erciyes  Üniversitesi’nin veya diğer üniversitelerin ilgili birimlerinden de ders alabilirler.

     Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken ÖSYM sonucunda Yüksekokulumuz bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki yükseköğretim kurumlarında alıp başarılı oldukları derslerden muafiyet talebinde bulundukları taktirde, transkript ve ders tanımlarının ekli olduğu bir dilekçeyle, Yüksekokulumuza kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftanın sonuna kadar Yüksekokul müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Belirtilen süre içinde muafiyet başvurusunda bulunmayan öğrenciler bir daha muafiyet talebinde bulunamazlar.

    Muafiyet başvuruları yalnızca bir kez ve yukarıda belirtilen süre içinde yapılır ve başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, intibak komisyonlarınca değerlendirilip Yönetim Kurulunca karar bağlanır.

    Muafiyet talebinde bulunan öğrenciler, başvuruları Yönetim Kurulunca karar bağlanana kadar, muafiyet talebinde bulunduğu derslere devam etmek zorundadırlar.
    
e) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları  derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

f) Öğrencilerin ders yükleri saat cinsinden belirlenir. Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği  normal ders yükü kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim planında yer alan derslerin  saat cinsinden toplamıdır. Azami ders yüküne; zorunlu, seçmeli, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar, ders niteliği olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri gibi haftalık ders dağıtım programında yer alan bütün dersler dahildir ve haftalık azami ders yükü en fazla 40 saattir.

g) Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler üst dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00 üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrencilerle alttan dersi olduğu halde genel not ortalaması 2.50’nin üstünde olan öğrenciler en fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla her dönemde azami ders yükü kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00- 1.99 arası olan öğrenciler azami ders yükünün  en fazla %75’i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00’in altında olan öğrenciler ise azami ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler.

h) Aynı zamanda yandal ve çift anadal programına devam eden öğrencilerin haftalık toplam ders saati, 40 saati geçemez.

ı) Gerektiğinde bölümün isteği, birim kurulunun teklifi ve senatonun onayı ile bazı zorunlu dersler her iki yarıyılda açılabilir. Bulunduğu yarıyıldan farklı bir yarıyılda açılan derslerde açıldığı dönemin ders yüküne dahildir.

GENEL NOT ORTALAMASININ BELİRLENMESİ

Madde 12- Her yarıyıl sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları belirlenir.

a) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin kredisi ile o dersin başarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

b) Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Beden  Eğitimi veya Güzel Sanatlar dersleri öğrencinin genel not ortalamasına katılmazlar. Bu derslerden başarılı olmak için en az CC notunu almak gerekir.

BAŞARILI VE ÜSTÜN BAŞARILI ÖĞRENCİLER

Madde 13- Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile, o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda Yüksekokul müdürlüğünce ilan edilir.

DERSE DEVAM VE YOKLAMALAR

Madde 14- Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde ise % 80 dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına giremezler.    Devam yoklamaları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından tespit edilen usullere uygun olarak dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. Dersin öğretim      elemanı devamsızlığını tespit ettiği öğrencilerin bir listesini Final sınavdan önce bölüm başkanlarına bildirir ve bölüm başkanlığı ilan eder. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında hiçbir surette dikkate alınmaz. Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam koşulu aranabilir.

SINAVLAR

Madde 15- Sınavlar, ara sınavları, mazeret sınavları, yarı yıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları olmak üzere dört çeşittir.

a) Sınavlar; test, yazılı, sözlü,  uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav şekillerinden hangilerinin uygulanacağına Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.

b) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır.

c) Bir günde birden fazla dersin sınavı yapılabilir. Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de dersler ve sınavlar yapılabilir.

d) Bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Birden fazla ara sınavın yapılacağı durumlarda bu sınavlardan biri seminer, ödev veya proje şeklinde olabilir. Birden fazla ara sınavı yapmak isteyen öğretim elemanı, dersi ile ilgili sınav sayısı ve türünü yarıyıl başladıktan sonra ilk üç hafta içinde yazılı olarak Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir. Yönetim Kurulunca karara bağlandıktan sonra o derste  yapılacak sınav sayısı ve türü öğrencilere yarıyılın başlamasından itibaren en geç 30 gün içinde duyurulur.  

e) Sınavların yapılacağı  tarih, yer ve saatler sınav döneminden en geç bir hafta önce ilgili bölüm başkanlıklarınca ilan edilir. Zorunluluk halinde ilan edilen sınav tarihleri Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile sınav dönemini aşmayacak şekilde ertelenebilir.

f) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere Yüksekokul Yönetim Kurulunca bir mazeret sınav hakkı tanınır. Mazeret sınavı hakkı aynı ders için birden fazla kullanılamaz ve ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilmez. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin mazeretlerini kanıtlayan belgelerle birlikte, ders yarıyılı bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde Yüksekokul Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir. Sağlık mazeretleri gerekçesiyle mazeret sınavlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin, tam teşekküllü resmi hastaneler dışındaki sağlık merkezlerinden aldıkları raporları, Erciyes Üniversitesi Aile hekimliği Merkezine onaylatmaları gerekir.

g) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak dönem veya yılsonu sınavlarına girerler.

h) Azamî ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her yarıyılda başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak sınavlarına girebilirler. Bu durumda en son alınan not geçerli sayılır.

i) Bütünleme sınavları her dönem sonrasında ilgili dönem dersleri için yapılır. Sınavın yöntemi ve tarihi Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.

SINAV DÜZENİ VE SONUÇLARIN İLANI

Madde 16- Sınavlar Yüksekokul Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarınca yapılır. Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli gözetmenler birlikte sorumludur. Sınav düzeni görevli öğretim elemanlarınca sağlanır. Çeşitli nedenlerle sınav düzeninin bozulması halinde Yüksekokul yönetim kurulunca sınavın tekrarı yapılabilir. Sınavı yapan öğretim elemanı, sınava ilişkin belgeleri ve sınav sonuçlarını en geç on beş gün içinde öğrenci bilgi sisteminde ilan eder ve sınav evrakını idareye teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

MAZERETLER VE İZİNLİ SAYILMA

Madde 17- Kayıt yeniletme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı kanundaki azamî öğrenim süresinden sayılmaz.
a) Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması      halinde, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile azamî bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azami yasal öğrenim süresine eklenir. Kayır dondurma başvuruları dönemin başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.
b) Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler Yüksekokul Yönetim Kurulunca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

c) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya  burssuz yurt içi / yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir.

Ancak bu izin süresi azami yasal öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yeniletme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yeniletmek zorundadırlar.

d) Fıkrasında belirtilen imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde  edecekleri eğitim öğretim kazanımları, mevcut yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde değerlendirilir.

e) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, öğrenimlerine devam edebileceklerine dair yeni bir sağlık raporu getirdikleri taktirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

BAŞARININ ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 18- Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve  yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı (0)sıfırdır.

a) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu  puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.
b) Ham başarı puanı, yarıyıl veya yıl sonu sınav puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40’ının eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanın hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.
c) Başarı notları; ham başarı puanları kullanılarak esasları Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemiyle aşağıdaki şekilde tespit edilir: Değerlendirme ve not verme işlemleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından puanların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır.
d) Ham başarı notlarının hesaplanmasında; üniversitemiz senatosunun 17.05.2012 tarih ve 7 nolu toplantısında belirlenen, “Bağıl Not Dönüşüm Yöntemleri, Yöntem 1 Esasları” kullanılır.
e) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha  yukarı olması gerekir.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ    

Madde 19- Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları sonuçlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını notların öğrenci bilgi sistemindeki kesin onay/ ilan tarihinden itibaren yazılı olarak yedi gün içinde Yüksekokul Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra, öğrenciye ait sınav evrakının onaylı fotokopisini dilekçeye ekleyerek bölüm başkanlığına sunar. Bölüm başkanı tarafından tetkik edilen dilekçenin sonucu Yüksekokul Yönetim Kurulu’nda karara bağlanır. İtirazın tetkik ve değerlendirmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.
BİTİRME ÖDEVİ, BİTİRME TEZİ, BİTİRME PROJESİ VE STAJ

Madde 20- Staj Yönergesi

AMAÇ

Madde 1: Bu yönerge, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj uygulama esaslarını ve ilkelerini belirler.

KAPSAM

Madde 2: Bu yönerge, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki işyerlerinde yapacakları stajlarla ilgili konuları kapsar.

DAYANAK

Madde 3: Bu yönerge, 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” gereğince hazırlanmıştır.

Bu yönergede belirtilmeyen hususlar için 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri geçerlidir.

TANIMLAR

Madde 4: Bu yönergede adı geçen;

Meslek Yüksekokulu: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nu,

Müdür: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü’nü,

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB): Kayseri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi’ni,

İşyeri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini staj yoluyla sürdürdükleri, mal ve hizmet üreten kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını,

Okul-Sanayi Koordinatörü: Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin “Erciyes Üniversitesi Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu”’nun aldığı kararlar doğrultusunda staj ve eğitim yapmalarını koordine etmekle görevli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı’nı,

Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu: Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nu,

Denetçi Öğretim Elemanı :  Mesleki eğitimde yararlanılacak işletmelerdeki çalışma alanlarının tespiti, eğitimin planlanması, koordinasyonu ve izlenmesi ile görevli atölye, laboratuar ve meslek dersleri öğretim elemanlığı kökenli müdür yardımcısı ve her programın kadrolu öğretim elemanlarını,

Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu: Erciyes Üniversitesi Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nu,

Staj Yönergesi: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi’ni,


Takvim: Staj süresini kapsayan staj takvimini, ifade eder.

Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

Madde 5: Bu kurul Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından, müdür yardımcıları arasından belirlenen Okul-Sanayi Koordinatörünün başkanlığında; meslek yüksekokulunun bölüm başkanları ve program koordinatörlerinden oluşur.

Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, gerekli gördüğü program ve birimlerde çalışma komisyonları oluşturabilir. Bu kurul Okul-Sanayi Koordinatörünün çağrısı üzerine yılda en az üç toplantı yaparak toplantı değerlendirme ve sonuçlarını Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirir.

Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun Görevleri

Madde 6: Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yüksekokul öğrencilerinin bu yönerge hükümleri doğrultusunda staj yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli ön bilgileri almalarını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek,

b) Stajda kullanılacak basılı evrakın zamanında düzenlenip, hazır hale gelmesini organize etmek,

c) Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

d) Öğrencilerin staj yerlerine dağıtımını dengeli bir şekilde yapmak,

e) Staj çalışmalarını denetlemek,

f) Staj çalışmalarının değerlendirilmesini yapmak,

g) Gerekli gördüğü taktirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek.

Staj Yerini Bulma

Madde 7: METEB içerisinde kamu kurumu ve kuruluşları ile Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından Üniversite Staj ve Eğitim Uyguluma Kurulu’na bildirilen, ilgili yıl içerisinde kabul edecekleri stajyer öğrenci kontenjanlarından arz ve talep sayılarına göre her program için meslek yüksekokuluna tahsis edilen kontenjan, öğrencilerin başarı sırası dikkate alınarak doldurulur. Herhangi bir nedenle kendine ayrılan kontenjanı zamanında kullanmayan öğrencilerin yerine aynı yöntemle kontenjan doldurulur.

METEB içerisinde, Meslek Yüksekokuluna ayrılan staj kontenjanları çerçevesinde staj yeri bulunamayan öğrenciler yurtiçinde veya yurtdışında staj yapacakları işyerlerini kendileri bulmak zorundadırlar. Bu şekilde staj yeri bulan öğrenciler, ilgili belgeler ile birlikte Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na başvururlar ve staj yerleri uygun bulunanlar stajlarına başlayabilirler. Kontenjan yetersizliği nedeni ile kendisine staj yeri bulamayan öğrenci sayıları ve alanları Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilir.

Staj Yapacak Öğrencilerden İstenen Belgeler

Madde 8: Staj yapacak öğrencilerin staja başlayabilmeleri için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na başvurmaları gerekir.

a) Öğrencinin staj yapmak istediğini gösterir başvuru belgesi,

b) Öğrencinin aldığı dersleri ve daha önceden yaptığı stajları gösteren özgeçmiş belgesi.

Öğrenciler Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulundan aldıkları resmi yazı ile birlikte ilgili işyerine başvururlar.

Staj Yapacak Öğrencilere Sağlanacak Olanaklar

Madde 9: Stajyer kabul edecek işyerleri, kendi personeline sağladığı olanaklardan stajyerlerin de yararlanmasını sağlar. Stajyerlerin konaklama ve beslenme gereksinimlerinin karşılanması ve kuruluşun sosyal olanaklarından yararlanması hususunda azami çabayı sarf ederler.

Staj Zorunluluğu

Madde 10: Öğrencilerin Meslek Yüksekokulu’nda teorik olarak öğrendikleri bilgileri ilgili sektörlerde uygulayabilme becerilerini geliştirmelerine ve iş tecrübesi edinmelerine yönelik staj yapma zorunlulukları vardır. Her öğrencinin mezun olabilmesi için bu staj yönergesi hükümleri uyarınca yapması gereken stajları başarı ile tamamlaması zorunludur. Bütün derslerden başarılı olduğu halde stajını tamamlamamış öğrenciler her dönem başında harcını yatırarak kaydını yeniletmek mecburiyetindedir.Yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler bu yönergeye uygun staj yaptığını belgeleyemezlerse yeniden staj yapmak zorundadırlar.

Staj Süresi Ve Zamanı

Madde 11: Staj süresi toplam 60 işgünü olup 1. ve 2. yıl sonunda 30 ar işgünü olmak üzere iki dilim halinde yapılır.

Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını yarıyıl ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapmaları esastır. Devam zorunluluğu olmayan, dönem uzatmış veya bütün derslerini vermiş ancak stajını henüz tamamlayamamış öğrenciler stajlarına herhangi bir tarihte başlayabilirler. Herhangi bir nedenle stajlarını ilgili dönemde yapamayan öğrenciler de takip eden dönemlerde stajlarını tamamlayabilirler.

Staj Yerleri

Madde 12: Meslek Yüksekokulu öğrencileri Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun önerdiği veya Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca uygun bulunan yurt içi ve yurt dışındaki tüm işyerlerinde stajlarını yapabilirler.
Staj yapacak öğrenciler, staj süresi boyunca işyeri tarafından belirlenecek eğitici personel gözetiminde bulunurlar. Eğitici personel, stajyerlerin bir plan dahilinde stajlarını sürdürmelerinden ve staj planının gerektiği şekilde uygulanmasından sorumludur.

Disiplin İşleri

Madde 13: Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları işyerinin çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket eden veya izinsiz ve mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10’u oranında devamsızlık yapan stajyer öğrencinin stajına son verilerek Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu aracılığı ile Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz.

Stajyer öğrenciler için Erciyes Üniversitesi’nin ve Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmenliği’nin hükümleri, staj sırasında da geçerlidir.

Stajyerler kendi kusurları nedeni ile staj yaptıkları işyerinde verecekleri zararlardan dolayı kişisel olarak sorumludurlar.

Staj Sırasında Hastalık ve Kaza Durumu

Madde 14: Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen yada bir kazaya uğrayan stajyerin stajı kesilerek, durum işyeri tarafından Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na bildirilir. Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, durumu ailesine bildirmekle yükümlüdür.

Öğrencinin mazereti kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez.

Stajyer Öğrencilerin Denetlenmesi

Madde 15: Yüksekokul Müdürlüğü’nün görevlendireceği denetçi öğretim elemanları stajyer öğrencileri staj yaptıkları işletmelerde denetleyebilirler.

Denetim açısından öğrencilerin staj yerleri, coğrafi yerleşim olarak ilgili Meslek Yüksekokulunun uzağında bulunması nedeniyle o yüksekokulun öğretim elemanları tarafından denetim yapılması zor veya mümkün değil ise, denetim yapmak üzere staj yerinin bulunduğu coğrafi yerleşim yerine en yakın meslek yüksekokulunun öğretim elemanlarından veya diğer öğretim birimleri ile kamu kuruluşları elemanlarından yararlanma yoluna gidilebilir.

Stajın Değerlendirilmesi Ve Stajda Başarı

Madde 16: Stajını bitiren öğrenci staj dosyasını, en geç staj bitimini takip eden ilk ders kayıt dönemi içerisinde incelenmek ve değerlendirilmek üzere Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bir dilekçe ekinde teslim eder. Bu süre içinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci staj yapmamış sayılır.

Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, işverenden gelen işveren raporu ve denetçi öğretim elemanından gelen raporu dikkate alarak staj dosyasını şekil ve içerik yönünden değerlendirir. Dosya üzerinde gerekiyorsa düzeltmeler yaptırabilir. Gerekli görürse ilgili öğrencileri mülakata alabilir veya uygulama yaptırabilir.

Öğrencilerin yaptığı stajın uygunluğu ve başarısı, Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından değerlendirilerek onaylanmak üzere Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna sunulur.

Staj süresi sonunda başarısız olan veya stajına ara veren veya vermek zorunda olan öğrencilere, yasal öğrenimi süresi içerisinde iki hak daha verilir.

Yürürlük

Madde 17: Bu Yönerge 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren Meslek Yüksekokulu’na kayıt olan öğrencilere uygulanır.

Yürütme

Madde 18: Bu Yönerge hükümleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından yürütülür.

KREDİ HESABI

Madde 21- Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanır:
a) Bir yarıyıl süreyle verilen teorik derslerin programlanmış haftalık bir saati bir kredidir.
b) Bir yarıyıl süreyle programlanmış ders uygulamaları, laboratuar, atölye dersleri gibi uygulamalı dersler için 1 saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3-4 saat uygulama 2 kredi   sayılır. Öğrencinin yapacağı stajlar, kredi ve ders saati hesabında dikkate alınmaz.
 
MEZUNİYET DERECESİ

Madde 22- Mezuniyet derecesi, derslerin kredi değerleri ile bu derslerin  başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarının cebirsel toplamının toplam krediye bölünmesiyle belirlenir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir. Bu koşullar intibak programı  öğrencileri içinde geçerlidir.YATAY VE BİRİM İÇİ GEÇİŞLER

Madde 23- Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’na, gerek Erciyes Üniversitesi’ne  bağlı öğretim programlarından, gerekse başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, yürürlükteki “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu’nun konu ile ilgili kararlarına uygun olarak Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

DİPLOMALAR

Madde 24- Dört yarıyıllık (2 yıllık) eğitim-öğretim programını başarı ile  tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması ve eki verilir. Yüksekokulumuz programlarından mezun olanlara “Meslek Elemanı” unvanı verilir.
Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere, “Geçici Mezuniyet Belgesi” verilir. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma ikinci nüsha olarak yeniden düzenlenir. Bu belge ve diplomalar Yüksekokul Müdürü ve Rektör  tarafından imzalanır.

KAYIT SİLME VE SİLDİRME

Madde 25- Aşağıdaki hallerde öğrencinin Yüksekokul Yönetim Kurulu  Kararıyla Yüksekokulla ilişkisi kesilir:

a) 18 Ağustos 2012 tarihli ve 28388 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği hükümlerine göre Yüksekokul’dan çıkarma cezası almış  olmak,
b) Kendi isteğiyle ve yazılı olarak kaydını sildirmek istemesi,
c)Öngörülen kayıt kabul şartlarının yerine getirmediğinin ve sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış ve eksik olduğunun sonradan anlaşılması. 

ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ

Madde 26-a) Yüksekokul öğrencileri, kayıtlarını yeniletebilmek için her yarıyıl öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Kaydın silinmesi halinde, alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.
b)Öğrencilerin katkı payları ve öğrenim ücretleri 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesi hükümlerine göre tahsil edilir.
c) Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler ve öğrenimlerine ikinci öğretimde devam ederler.
d) Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde  ödeyecekleri öğrenim katkı payının yarısını  öder.

DİSİPLİN İŞLERİ

Madde 27- Öğrencilerin disiplin soruşturması işlemleri Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ve 18 Ağustos 2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve üniversitenin tesislerine giremezler.


YÜRÜTME
Madde 28- Bu Yönerge hükümleri Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 29- Bu Yönerge hükümleri, 2012 - 2013 eğitim-öğretim yılı 1.sınıf öğrencilerinden başlamak üzere Senatoda kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

Adres : Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kümeevler No:5 38280 TALAS/KAYSERİ
Telefon : +90 352 504 38 38
Faks : +90 352 504 38 37
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 - 10500
E-Posta : sbmyoerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu